Dobrodošli na Web stranice općine Štitar!

grb općine Štitar

Općina Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Kliknite na kartu za veći prikaz
Srijeda, 31.01.2018
Poštovani, Općina Štitar donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Štitar za razdoblje 2018.- 2024. na okoliš, na koje traži mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno jedinice lokalne samouprave te druga tijela, koja su dužna dostaviti mišljenje iz članka 8. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe ( NN 03/17) u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela. Ako mišljenje ne bude dostavljeno u propisanom roku, smatra se da prema posebnim propisima nema dodatnih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Nacrtu plana gospodarenja otpadom u općini Štitar za razdoblje 2018-2024.
Ponedjeljak, 22.01.2018
Poštovani, Općina Štitar objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana gospodarenja otpadom u općini Štitar za razdoblje od 2018. do 2024. godine. Savjetovanje traje od 22. siječnja 2018. do 22. veljače 2018. godine . Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. veljače 2018. godine do 15:00 sati dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom u općini Štitar za razdoblje od 2018. do 2024. godine za područje općine Štitar, putem pošte ili osobno na adresu Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar ili slanjem na fax broj: 032-847 914 ili putem e-maila na adresu opcina.stitar@vu.t-com.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv
Utorak, 16.01.2018
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Općina Štitar, dana 15. siječnja 2018. godine., raspisuje natječaj za zapošljavanje voditelja projekta za provedbu "Zaželi-Program zapošljavanja žena", na području općine Štitar, sukladno oglasu u prilogu.